ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Προμήθεια δύο ναυτικών μηχανών τύπου TBSC8, ισχύος 535 Hp / 1350Rpm του εργοστασίου Kelvin Σκωτίας